jednoduché účtovníctvo jednoduché účtovníctvo Jednoduché účtovníctvo jednoduche uctovnictvo

jednoduché účtovníctvo jednoduché účtovníctvo Jednoduché účtovníctvo uctovnik

Jednoduché účtovníctvo a teda pre Vás outsourcing, umožňuje spoločnostiam vyčleniť a uvoľniť potenciál, ktorý majú viazaný v oblastiach nepatriacich medzi ich kľúčové.
Výsledným efektom je zníženie nákladov a posilnenie hlavných odborných činností, čo značne zvyšuje konkurenčné výhody spoločností.
Outsourcovaním služieb si spoločnosť zníži najmä náklady na personálne výdavky ( mzdy a odvody ) a ďalšie náklady spojené so zamestnávaním interných zamestnancov (náklady spojené so zriadením pracovného miesta, služobné vozidlo, telefón, IT podpora a pod.).

 

 

Pre našich klientov ponúkame nasledovné služby:


 • peňažný denník
 • odpisový plán dlhodobého majetku
 • interné doklady
 • príjmové a výdavkové pokladničné doklady
 • pomocné knihy (kniha pohľadávok, kniha záväzkov, kniha dlhodobého majetku a iné podľa potreby)
 • inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby
 • účtovnú závierku (výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch)
 • vnútorné predpisy (vnútropodnikové smernice z oblasti účtovníctva a miezd)
 • výpočet preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby
 • výpočet poistného na sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie
 • kontrolný výkaz k DPH


Medzi naše služby patrí zároveň aj zabezpečenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom.