podvojné účtovníctvo podvojné účtovníctvo Podvojné účtovníctvo podvojne uctovnictvo

 

podvojne podvojné účtovníctvo Podvojné účtovníctvo podovjne

Podvojné účtovníctvo je ucelený ekonomický informačný systém, ktorý presne a spoľahlivo podáva ekonomické informácie a prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov, o nákladoch a výnosoch a o výsledkoch hospodárenia. Sú to informácie nevyhnutné pre riadenie Vašej firmy.

podvojne-ucto-logo podvojné účtovníctvo Podvojné účtovníctvo podvojne ucto logo

Pre našich klientov ponúkame nasledovné služby:


 • zavedenie účtovníctva
 • vedenie hlavnej knihy
 • účtovný denník
 • spracovanie saldokonta dodávateľov
 • spracovanie saldokonta odberateľov
 • spracovanie mesačných uzávierok
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • spracovanie daňového priznania k DPH mesačne alebo štvrťročne
 • vnútorné predpisy (vnútropodnikové smernice z oblasti účtovníctva a miezd)
 • kontrolný výkaz k DPH
 • súhrnný výkaz DPH
 • vypracovanie ročnej závierky
 • dokladová inventarizácia
 • poznámky
 • súvaha
Medzi naše služby patrí zároveň aj zabezpečenie elektronickej komunikácie s daňovým úradom.